DANH BẠ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGỌK RÉO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

ĐẢNG ỦY XÃ

01

Phan Hồng Sơn

BT. Đảng Ủy xã

0385003966

 

02

Y Nhôi

PBT. Đảng Ủy xã

0979979922

 

HĐND XÃ

03

Phan Hồng Sơn

CT. HĐND xã

0385003966

 

04

Lê Ngọc Huy

PCT. HĐND xã

0976040198

 

UBND XÃ

05

Phạm Thị Mây

CT. UBND xã

0963768945

 

06

Nguyễn Đình Lĩnh

PCT. UBND xã

0987779577

 

07

A Lin

PCT. UBND xã

0972741494

 

CÔNG CHỨC XÃ

08

Lê Thị Minh

VP- Thông kê xã

0981173319

 

09

Đinh Ngoan

VP- Thông kê xã

0965823698

 

10

A Nghi

VP- Thông kê xã

0399726995

 

11

U Rớp

CC. VHXH

0399621677

 

12

Y Wy

TP. Hộ tịch

0979900379

 

13

A Việt

ĐC. XD-NN, MT

0981095282

 

14

Phan Đức Thuận

ĐC. XD-NN, MT

0976424924

 

15

A Ngây

Tài chính - Kế hoạch

0987949452

 

16

Lê Thị Yến

Tài chính - Kế hoạch

0972547389

 

17

Hàn Thị Thanh

TP. Hộ tịch

0988376127

 

18

A Miên

Xã đội trưởng

0383495581

 

19

Võ Quang Thuận

Trưởng CA xã

0972411015

 

MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ XÃ

20

A Quyết

CT. UBMTTQ xã

0363320981

 

21

Y Xoái

CT. Hội LHPN xã

0388627102

 

22

A Wiên

CT. Hội ND xã

0981095276

 

23

U Nhiếu

CT. Hội CCB xã

0865799287

 

24

Võ Đình Bồng

BT. Đoàn xã

0988255086

 

25

Lê Xuân Thành

Văn thư lưu trữ

0963707951

 

26

A Lát

CT. Hội NCT xã

0387656571